Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Navigace

Obsah

Základní škola a Mateřská škola Volfartice

 

Školní řád MŠ

 

zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č.14/2005 Sb., ve znění  vyhlášky č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.

Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

I. Přijímací řízení

 • do mateřské školy jsou přijímány děti od 3 let, výjimečně 2,5 let, musí být způsobilé účastnit se vzdělávací činnosti a být přiměřeně samostatné
 • zákonní zástupce dítěte  obdrží při zápisu žádost o přijetí
 • Při přijetí obdrží evidenční list dítěte, formulář k předávání dítěte, přihlášku ke stravování a nezbytné informace
 • tiskopisy vrátí vyplněné, podepsané a potvrzené lékařem (§ 50zákona č.258/2000 sb.), vč. řádného očkování, v určeném termínu k rukám ředitelky školy
 • o přijetí dítěte rozhodne ředitelka školy dle stanovených kritérií dle § 34 školského zákona a na základě správního řízení
 • nejdéle do 30 dnů od podání žádosti bude vyvěšen seznam přijatých dětí  na webových stránkách školy – jména dětí nebudou na seznamu uvedena, pouze registrační čísla
 • rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno zákonným zástupcům dítěte poštou doporučeně do vlastních rukou
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.
 • K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a to bezplatně.
 • O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a příslušného pediatra.
 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole. Rodiče mohou využívat adaptační program školy v počátku období nástupu dítěte do mateřské školy

II. Evidence dítěte

 • Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce vyplněný Evidenční list dítěte.
 • Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu  pediatr.
 • Rodiče nahlásí v mateřské škole každou  změnu ve výše uvedených údajích.
 • Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

III. Provoz mateřské školy

 • Provoz  mateřské školy je od 6,15 do 15,30 hodin. V případě potřeby je možné po této době využít školní družinu do 16.05. ( Je nutný předchozí písemný souhlas zákonných zástupců.)
 •  Zákonný zástupce předává dítě učitelce osobně, teprve tehdy za dítě přebírá zodpovědnost škola.
 • Děti přicházejí  do mateřské školy do 8,00 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou  podle aktuální potřeby rodičů.
 • Odchod po obědě od 12.15 do 12.30 hodin
 • Pokud dítě při odpoledním klidu neusne, je mu nabídnuta  klidová činnost.
 • Odchod odpoledne mezi 14.45 až 15.30.
 • V případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby, bude tato skutečnost oznámena oddělení péče o dítě MÚ Česká Lípa a zřizovateli. Rodičům může být stanovena úhrada nákladů za péči o dítě po skončení  provozní doby MŠ.
 • Rodiče omlouvají děti neprodleně osobně nebo telefonicky, odhlášení stravování je možné pouze do 07.00 hodin. ( První den nemoci je možné oběd odnést ve vlastních nádobách).

              Telefon – 487837111

 • Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnce ve vestibulu školy nebo v šatně MŠ a na webových stránkách školy. 

IV. Přerušení nebo omezení provozu školy v měsíci červenci a srpnu.

 • Omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem.
 • Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než je uvedeno výše. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Omezení provozu v těchto případech oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům neprodleně.

V. Práva a povinnosti

Dítě má právo:

 • Při prvním vstupu do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený  adaptační režim,  tzn. že se rodiče mohou s tř. učitelkou dohodnout  na  nejvhodnějším   postupu.
 • na kvalitní předškolní vzdělávání ,zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti dle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
 • na zvláštní péči a výchovu v případě speciálních vzdělávacích potřeb
 • na volný čas, hru, stýkat se s jinými dětmi a lidmi
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti i jako individualita tvořící si svůj vlastní život
 • na poskytování ochrany společností, na emočně kladné prostředí a  projevování lásky, právo na ochranu před činnostmi, které ohrožují jeho vývoj a zdraví
 • Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje „Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte“.    

  Práva a povinnosti pedagogů:

 • Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte.
 • Má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci.
 • Rozhoduje o metodách a postupech při plnění vzdělávacích cílů školy.
 • Učitel je povinen odpovídat  zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.

Pravomoci ředitele:

Ředitelka mateřské školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte jestliže:

 • Zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
  a jednání k nápravě byla neúspěšná.
 • Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.
 • Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.
 • Dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 14 dní.  

Zákonný zástupce má právo:

 • Konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy.
 • Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.
 • Sledovat své dítě během výchovně vzdělávacího procesu ve třídě.
 • Přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy.
 • Projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy.  

Zákonný zástupce je povinen:

 • Zajistit řádnou docházku dítěte do MŠ, omlouvat případnou nepřítomnost dítěte.

 Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání / děti, které dovršily 5 let do 31.8.předchozího školního roku

Zákonný zástupce omlouvá neúčast dítěte vždy písemně.

Nejpozději do 3 dnů po návratu dítěte do školky předloží zákonný zástupce učitelce písemnou omluvenku.

Předem známou hodinovou a krátkodobou nepřítomnost dítěte v rozmezí 1-2 dnů povoluje učitelka.

Uvolňování na delší dobu povoluje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce s uvedením důvodu.

Uvolnění dítěte je možné hlavně ze zdravotních důvodů (nemoc, návštěva lékaře či jiného

specialisty, logopeda, léčebný či ozdravný pobyt), výjimečně z rodinných důvodů.

Při časté absenci z důvodu nemoci může ředitelka vyžadovat potvrzení od lékaře.

Opakovanou neomluvenou absenci je ředitelka školy povinna hlásit orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

 • U nových dětí dodržovat adaptační program.
 • Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
 • Pravidelně sledovat informace na nástěnce ve vestibulu školy nebo šatně MŠ.
 • Pokud dítě jeví zřejmé známky nemoci je povinností rodiče nedávat dítě v tomto stavu do MŠ.
 • Informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a bezpečnost dítěte.
 • U dětí se specifickými zdravotními problémy (např. alergie, astma, epilepsie) je nezbytně nutné, aby zákonný zástupce předal škole písemnou zprávu od lékaře (i s pokyny jak má pedagog postupovat v zájmu ochrany zdraví dítěte).
 • V případě infekčního onemocnění dítěte oznámit bezodkladně tuto skutečnost škole.
 • Při náhlé změně zdravotního stavu dítěte v době jeho pobytu v MŠ si neprodleně dítě vyzvednout.
 • Zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy, vždy   čistě, vhodně a přiměřeně počasí oblečené a obuté, nejlépe tak, aby se samo zvládlo oblékat, svlékat a obouvat a mohlo se v oblečení volně pohybovat, zajistit vhodné převlečení na pobyt venku a do třídy

VI. Péče o zdraví a bezpečnost dětí

Předcházení rizikům, poučení dětí

 • Škola zajišťuje, aby děti byly každodenně poučeny o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s nimi.
 • Pedagog nemůže podávat v MŠ dětem léky a pečovat o nemocné dítě, protože nemá k tomuto úkonu odbornou způsobilost. Výjimečně může podávat lék na základě písemné žádosti rodičů s uvedením přesného dávkování léku ( např. v případě alergie…)
 • Budova školy je po celý den uzavřena, vstup do školy je možný pouze po ohlášení domácím telefonem u dveří do budovy ( ze zahrady).

První pomoc

 • Při náhlém onemocnění dítěte, úrazu zajistí učitelka včasné poskytnutí první pomoci. O události a provedených opatřeních neprodleně informuje zákonné zástupce dítěte a ředitelku.

Dohled nad dětmi

 • Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu výchovné práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dětí od jejich zákonných zástupců až do doby předání dětí zákonným zástupcům nebo jimi pověřené osobě. Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.
 • Pobyt dětí na zahradě v době provozu školy je možný jen pod pedagogickým dohledem.
 • V době realizace zájmových kroužků je dohled  zajištěn příslušným pedagogem.

Evidence školních úrazů

 • Ředitelka školy, které byl úraz dítěte hlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny
  a případně odstraněny příčiny úrazu.
 • Všechny školní úrazy jsou evidovány v knize úrazů.

VII. Zacházení s majetkem školy

 • V době docházky dítěte do MŠ jsou děti vedeny k šetrnému zacházení s majetkem školy, aby nedocházelo k ublížení na zdraví dětí nebo znehodnocování majetku mateřské školy.
 • V případě poškození majetku školy bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a dohodnut postup náhrady škody.

VIII. Platby v mateřské škole        

 • Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy(zákon 561/2004 Sb.,školský zákon, § 35, odst.1 d).        
 • Úplata za předškolní vzdělávání se řídí vyhláškou č. 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky 43/2006 Sb. a je rozepsána ve Vnitřní směrnici týkající se úplaty za předškolní vzdělávání.
 • Organizace, rozsah školního stravování dětí a úplata za školní stravování se řídí zvláštním právním předpisem a je rozepsána v Provozním řádu školní jídelny.

 

Závěrečné ustanovení

Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte a všechny zaměstnance školy.

Vydán ve Volfarticích 1. září 2017

Tento školní řád nabývá účinnosti dnem vydání.

 Mgr. Jana Junková – ředitelka ZŠ a MŠ