Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Navigace

Obsah

 

Vnitřní řád školní družiny

1. Obecná ustanovení

Vnitřní řád ŠD je zpracován v  souladu s ustanovením § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

Obsah Vnitřního řádu školní družiny vychází z ustanovení:

 • § 30 odst. 1 písm. a) – d) výše citovaného školského zákona
 • Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

   

  1.1. Poslání školní družiny

   

  Školní družina (dále ŠD) tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Její činnost probíhá ve dnech školního vyučování pro žáky 1.- 5. ročníku ZŠ, přihlášené k pravidelné denní docházce.

  Činnost ŠD se realizuje podle Školního vzdělávacího programu školní družiny.

   

  2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců  a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

   

  Žák má právo:

 • seznamovat se s aktivitami vedoucími ke smysluplnému trávení volného času, které jsou nabízeny zejména formou her a spontánních činností
 • využívat zařízení a vybavení ŠD za stanovených podmínek
 • požádat vychovatelku ŠD o pomoc při řešení problému
 • vhodným způsobem vyjadřovat své názory, aniž by byl za ně jakýmkoli způsobem trestán
 • účastnit se činnosti zájmových kroužků a pořádaných akcí v rámci ŠD
 • na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, před tělesným či duševním násilím, urážením a zneužíváním a před jiným projevy rizikového chování

   

  Žák je povinen:

 • dodržovat vnitřní řád školní družiny, respektovat pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl vychovatelkou seznámen
 • důsledně plnit pokyny vychovatelky, bez jejího vědomí nesmí opustit prostory ŠD
 • řádně docházet do školní družiny, předat omluvenku podepsanou zákonným zástupcem, pokud do školní družiny nejde
 • respektovat práva všech účastníků ŠD, chovat se k nim slušně
 • hlásit vychovatelce jakékoliv své poranění či úraz nebo úraz spolužáka, pokud o něm ví

   

  Zákonní zástupci žáka mají právo:

 • přihlásit své dítě do ŠD předáním vyplněného a podepsaného zápisního lístku
 • písemně odhlásit své dítě ze ŠD, a to i v průběhu školního roku
 • být informováni o činnosti ŠD, obracet se na vychovatelku se svými náměty a podněty
 • být vychovatelkou informováni o činnosti žáka v ŠD, o jeho chování v době pobytu ve ŠD
 • v případě nespokojenosti obrátit se na ředitelku školy

   

  Zákonní zástupci žáka mají povinnost:

 • zajistit, aby přihlášený žák řádně a včas docházel do ŠD
 • písemně omlouvat absenci žáka ve ŠD (tzn. předem nebo nejpozději v den, kdy do ŠD žák nepůjde)
 • informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti žáka, o jeho zdravotních potížích nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání či chování žáka ve ŠD
 • uhradit včas stanovený poplatek za ŠD, který činí 80 Kč měsíčně, do 15 dnů po nástupu žáka do ŠD. Zákonný zástupce provede úhradu hotově u vedoucí stravování současně s platbou za obědy. Neuhrazení poplatku včas může být důvodem k pozastavení docházky dítěte do ŠD nebo k jejímu ukončení. Výši úplaty může ředitelka snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o hmotné nouzi, případně účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách

   

  Kontakt zákonných zástupců s vychovatelkou je možný každý den v době provozu ŠD nebo kdykoliv po vzájemné domluvě. Je možné telefonovat, využívat i pracovní e-mail školy(adresa na webu školy) .

   

  3. Provoz a vnitřní režim

   

  3.1. Přihlašování a odhlašování do ŠD

   

  Zákonný zástupce přihlašuje své dítě k pravidelné denní docházce do školní družiny podáním řádně vyplněného a podepsaného zápisního lístku (tzn., že vyplní všechny požadované údaje), který předá přímo vychovatelce nebo třídní učitelce.

 • O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy podle následujících stanovených pravidel: přednost mají nejmladší žáci (1. a 2. ročník), žáci, jejichž rodiče jsou v zaměstnání, žáci, o které pečuje jen jeden z rodičů nebo prarodiče. Počet žáků, které lze do ŠD umístit, je dán kapacitou ŠD, která je stanovena na 20 dětí.
 • Každou trvalou změnu oproti údajům uvedeným v zápisním lístku (zejména odchod s jinou osobou, změnu doby odchodu) musí zákonný zástupce písemně ohlásit vychovatelce.
 • Pokud zákonný zástupce požaduje, aby jeho dítě odešlo někdy ze ŠD samo, sdělí tuto skutečnost písemně vychovatelce předem.
 • Uvolňování dětí na základě telefonické žádosti zákonného zástupce je možné jen zcela výjimečně, a to na odpovědnost zákonného zástupce. Následující den je nutné doložit písemnou omluvu s odchodem a datem, kdy bylo dítě uvolněno na základě telefonické omluvy.
 • Odhlášení žáka z docházky do ŠD provádí zákonný zástupce písemně, na odhlášku uvede poslední den pobytu žáka v ŠD. Pokud je žák odhlášen v průběhu měsíce, poplatek za ŠD se nevrací.
 • Žák může být na základě vychovatelkou podaného návrhu ředitelce školy ze ŠD vyloučen, a to zejména za hrubé porušování vnitřního řádu ŠD (neslušné, hrubé chování, fyzické ubližování dětem a ohrožování zdraví ostatních účastníků nebo úmyslné ničení vnitřního vybavení ŠD), ale také z důvodu opakovaného pozdního vyzvedávání žáka ze ŠD nebo neuhrazení stanovené úplaty za ŠD v daném termínu. O vyloučení rozhodne ředitelka školy.
 • V případě přestupu žáka na jinou školu ztrácí žák dnem odhlášení ze ZŠ nárok na místo ve školní družině, nemusí se zvlášť odhlašovat.

   

  3.2. Provoz a režim

 • Ke své činnosti využívá ŠD prostory v budově školy včetně školní zahrady, tělocvičny a herny
 • Ranní provoz ŠD je v době od 7.00 hod. do 7.45 hod. Ráno předává žáka vychovatelce do ŠD jeho zákonný zástupce nejpozději v7.30 hod. Na vyučování pouští z ranní družiny vychovatelka v 7.45. Odpolední provoz začíná v 11.35 hod. a končí v 16.05 hod.
 • Vychovatelka si žáky přebírá po skončení vyučování a odvádí je na oběd do školní jídelny.
 • Ze ŠD mohou žáci odcházet po obědě nebo po skončení zájmového kroužku, nejpozději však v 16.05 hod. Vychovatelka předá dítě pouze osobám uvedeným v zápisním lístku nebo osobě, kterou písemně pověří zákonný zástupce dítěte.
 • Pokud si zákonný zástupce žáka nebo jím pověřená osoba nevyzvedne žáka ze ŠD nejpozději v16.05 hod., kontaktuje ho vychovatelka telefonicky a domluví s ním čas předání dítěte. Vyčká jeho příchodu nebo příchodu pověřené osoby. Pokud není domluva se zákonným zástupcem možná, oznámí telefonicky tuto skutečnost ředitelce školy, která rozhodne o dalším postupu. Opakované pozdní vyzvedávání žáka ze ŠD projedná ředitelka školy se zákonnými zástupci, případně se zřizovatelem. Tuto skutečnost může nahlásit ředitelka i na příslušný odbor péče o dítě.

  Časový harmonogram

  07.00 – 07.45:  ranní provoz

  11.35 – 14.00:  oběd, relaxační činnosti

  14.00 –16.05: činnosti rekreační a zájmové

   

  3.3. Organizace činnosti

 • Žáky si vychovatelka přebírají po skončení vyučování od vyučujících pedagogických pracovníků na chodbě u třídy, ve které žáci končí vyučování. Při předávání žáků hlásí pedagogický pracovník vychovatelce závažné skutečnosti (např. nemoc či nevolnost žáka, drobný úraz).
 • ŠD realizuje zájmové vzdělávání zejména formami: příležitostnou nebo pravidelnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností, otevřenou nabídkou spontánních činností, účastníkům nabízí odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.
 • V době hlavních a vedlejších prázdnin není ŠD v provozu.

   

  4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

   

 • Všichni žáci se chovají ve ŠD tak, aby neohrozili zdraví své ani jiných účastníků.
 • Všichni žáci jsou na začátku docházky do ŠD poučeni o základních bezpečnostních pravidlech, která v době pobytu ve ŠD dodržují.
 • Pokud žák zjistí nějakou závadu či nedostatek, jež by mohly ohrozit zdraví či bezpečnost osob, je povinen informovat o této skutečnosti vychovatelku.
 • Každý úraz nebo poranění je nutné ihned hlásit vychovatelce, která zajistí ošetření žáka a informuje zákonného zástupce.
 • Na hodnocení chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základním vzdělávání a školního řádu.

   

  5. Podmínky zacházení s majetkem ŠD ze strany žáků

   

 • Každý účastník ŠD se chová tak, aby nezpůsobil škodu na majetku ŠD (vnitřní zařízení a vybavení) nebo věcech jiného účastníka ŠD.
 • Za každé úmyslné a svévolné poškození nebo zničení majetku ŠD bude požadována adekvátní náhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození způsobil

Vydán ve Volfarticích dne 01.09.2015                                                  Mgr. Jana Junková

Účinnost : Řád nabývá účinnosti dnem vydání                                          ředitelka školy