Menu

 MŠ
Volfartice

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/25

 • V úterý 16. dubna 2024 – od 14 - 16 h

Věk dítěte:

 • 6 let k 31. 8. 2024 (dítě narozené od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019)
 • dítě s odkladem povinné školní docházky pro školního roku 2023/2024
 • 5 let k 31. 8. 2024, když je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření.

Vezměte s sebou:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce

(oprávnění dítě zastupovat, pokud ho zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce)

 •  v případě žádosti o odklad – doporučení pediatra a PPP

Průběh zápisu:

zápis je rozdělen na formální část a motivační část (cca 30 minut)

 • Formální část: zákonný zástupce dítěte na místě vyplní a podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, vyplní Zápisní list dítěte
 • Motivační část: probíhá hravou formou – motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní zralosti

Rozhodnutí o přijetí

 • na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých žáků
 • Rozhodnutí vydává ředitel školy do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy nejpozději do 19. 5. 2023.
 • rozhodnutí má 1 originál, který je uložen na vedení školy,
 • pokud zákonný zástupce požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.
 • pokud je přijatý žák z jiné spádové oblasti, oznámí ředitel školy tuto skutečnost spádové škole do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

Rozhodnutí o nepřijetí

 • vydá ředitel školy do 30 dnů od zahájení správního řízení
 • základní škola pošle zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních rukou
 • zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení Rozhodnutí o nepřijetí,
 • odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitele základní školy

Odklad povinné školní docházky

 • zákonný zástupce dítěte žádá o odklad povinné školní docházky:
 • pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,
 • písemně vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + žádost o odklad povinné školní docházky,
 • začátek povinné školí docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku,
 • zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu 2 doporučující posouzení:
  • školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC),
  • odborného lékaře nebo klinického psychologa,
 • pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. příslušného školního roku, poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty,
 • pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna 2024 oba posudky, poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty,
 • nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. 2024,
 • neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.

Zápis do ZŠ dokumentace

Co do 1. třídy

Co do 1. třídy.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 24,5 kB

Desatero pro rodiče

Desatero-pro-rodiče.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 187,32 kB

Žádost o přijetí do ZŠ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ ZŠ.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 20,87 kB

GDPR - souhlas

GENERÁLNÍ SOUHLAS.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 18,96 kB

Žádost o odklad začátku povinné školní docházky

ŽÁDOST O ODKLAD.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 20,88 kB

Základní škola

Virtuální prohlídka

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5